Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021 – výsledky

Vzhledem k aktuální situaci jsou vydána tato opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021:

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy 8k7kw5u,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: vhodit dokumenty do schránky v chodbě domu nebo na dveřích hlavního vchodu do MŠ Údolní 9a, ve výjimečných případech osobní předání po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte:
  1. u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel,
  2. u nespádových dětí pro doložení místa trvalého pobytu zákonný zástupce prohlásí, že dítě má trvale pobyt na uvedené adrese (vzor viz níže nebo na www.zapisdoms.brno.cz ).

Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže nebo na www.zapisdoms.brno.cz), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

Další informace

Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

——————————————————————————————————————————————–Vzor textu čestného prohlášení o trvalém pobytu

Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

Podpis zákonného zástupce

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Další informace k průběhu přijímacího řízení najdete na www.zapisdoms.brno.cz nebo v záložce Pro rodiče – Zápis do MŠ.

Kapesní průvodce k zápisu je vám k dispozici u hlavního vchodu do MŠ, na adrese Údolní 9a, vchod do budovy je ve dvoře domu.