Vítejte v MŠ POD ŠPILBERKEM!
Údolní 704/9a, 602 00 Brno-střed
Provoz MŠ7:00 - 16:30

Projekty

Projekty

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM je zapojená do několika projektů.

MAP BRNO

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817. Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022. Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“

 

ROVNÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Cílem projektu  je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol.

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.

PROJEKT ŠABLONY

Projekt je zaměřen na jednu z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné

vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.

Oficiální plakát ŠABLONY III.

MRKVIČKA – síť mateřských škol podporujících environmentální vzdělávání

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

Podrobnosti najdete na zde.

KDOPAK PŘEČTE POHÁDKU

Projekt mateřské školy  je zaměřen na vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami tak, aby se spontánní formou navázala komunikace různých generací. Pracuje se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými, přičemž mezigenerační učení je obecně považováno za velmi přínosné, nejen v rámci tradičního vzdělávání. Důraz je kladen pouze na ochotu seniorů projektu se zúčastnit, žádné další nároky s tímto nejsou spojeny. Rozsah spolupráce je také vždy přizpůsoben časovým možnostem účastníků. „Naše“ babičky zveme na různé události, slavnosti a akce školy, ale jsme rádi, když za námi přijdou kdykoli, jen tak si pohrát.

TECHNICKÉ ŠKOLKY

Projekt OŠMT MMB je součástí programu na podporu vzdělávání dětí v technických a přírodních vědách. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým specifikům dětí předškolního věku, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.